Our Authors

1. Abhash Madhukar  –  TNR0001

2. Rupesh Thakur – TNR0002

3. Rakesh Nirmalkar – TNR004

4. shashikala sahu – TNR 005

5. Deepak Yadav – TNR 0016

6. Lomash Rajput – TNR007

7. Dwarika Sinha – TNR008

8. Ketan Sahu – TNR009

9. Akash Madhukar – TNR006

10. Chandrashekhar Patre – TNR0011

11. Vidhi Vishwakarma – TNR0012